banner1

banner2

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»,

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 36353/01/Β/96/376 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με την

από    28/07/2020    απόφασή    του    καλεί    τους    Μετόχους    της    Ανώνυμης   Εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΦΥΣ.  ΑΕΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Ε.»  σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον εξής τόπο και χρόνο:

ΗΜ/ΝΙΑ:    10/09/2020           ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη                   ΩΡΑ: 14:00

ΤΟΠΟΣ:     Στα γραφεία της εταιρείας, Πειραιώς 100 - ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στο Γκάζι

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ. 

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης του 2019 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα του Ισολογισμού).
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την Εταιρική Χρήση 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) και της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31/12/2019.
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019).
  4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/08/2019.
  5. Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα με του 2019, όπως ισχύουν από 01/01/2013.
  6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του 2021, ίδια με αυτήν του
  7. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).
  8. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ 28/07/2020

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα - Ινές Αγγελή

banner3

banner4